Történet

Iskolánk történetéből

A település oktatástörténetéről írásos dokumentumok a 19. sz. közepétől ismertek. Ifj. Palugyai Imre: Békés-Csanád, Csongrád és Hont vármegyék leírása című munkájában (Pest, 1855) a következőket írja:

„Tanoda különösen nincsen, hanem az ima házban taníttatnak a gyermekek, tanító egy van, r. katholikus; iskola osztály egy, abban van 51 fiú és 45 leány gyermek, összesen 96 tanuló.”

Ekkor még természetesen külön iskola volt Bánhidy Dombegyház (a mai Kisdombegyház elődje) településen , ahol szintén római katolikus tanító vezetésével egy iskolai osztály működött 30 gyerekkel, valamint Nyéki Dombegyházon (Magyardombegyház elődje) református felekezetű oktatóval, 52 tanulóval.

Az első, valóban oktatási célú intézményt, a népiskolát 1895-ben a község építtette. Az első tanító Rajky Mihály volt. 1924-ben a régi községházát (Béke u. 33.) iskolai célokra alakították át. A Barna János által szerkesztett kiadványban: Makó és a Csanád-Torontál vármegyei községek (Bp. 1929.) olvashatjuk, hogy iskolára erején felül kellett a községnek költenie, mivel népiskolái községi jellegűek voltak. 1927-ig már 63 840 pengő kölcsönt kellett a községnek felvennie iskolaépítés céljaira. Így tudta csak elérni azt, hogy az eddigi négytantermes iskolát nyolctantermessé alakíthassa át, és hogy négy tanító helyett nyolcat fizessen. A tantermeknek ez a megnövekedése a tankötelesek nagy száma mellett még mindig nem bizonyult elegendőnek. 1928-ban felépült az akkor Új iskolának nevezett épület az Aradi utca 9. szám alatt. Ez már a klebelsbergi országos iskolaépítési koncepció jegyében született, s a maga korában korszerű volt.

Az iskola irattárát 1944-ben Budapestre szállították. Az eddigi ismeretek szerint a szállítmányt bombatalálat érte, s ez az értékes dokumentáció megsemmisült.

1948-ban megtörtént az iskolák államosítása, új szervezeti rendszerű oktatás vette kezdetét (nyolc osztály, kötelező orosz nyelv, stb.). Az 1956/57-es tanév kezdetén beiratkozott tanulók száma 553 volt. 1960-ban 16 tanulócsoport működött 21 pedagógus irányításával. 1968-ban körzetesítették Dombegyház, Kisdombegyház és Magyardombegyház iskoláját, s a tanulók a jobb eszköz- és szakember-ellátottságú dombegyházi iskolába jártak be. A kisdombegyházi alsó tagozat 1978-ig működött, ám ezután a kinti intézmények teljesen megszűntek.

A 70-es években jelentős iskolafejlesztési beruházás kezdődött a településen a Községi Tanács és a Petőfi Tsz összefogásával, s fokozatosan kialakult, a tornacsarnok megépítését követően (1989), de még mindig nem teljesen kiépített formájában az Aradi utcai iskolacentrum.

2000-ben megjelent a Dombegyházi Általános Iskola Millenniumi évkönyve, amely az ezredforduló dombegyházi közoktatásáról ad tartalmi áttekintést.

Gerendeli György

Az iskola távoli és közeli múltjáról tablók és csoportképek találhatók a Dombegyház-képgalériában.

 

Osztálykép 1961-ből.