Közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

7. a szervezeti és működési szabályzatot,
a házirendet és a
pedagógiai programot tartalmazza.

8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

12. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

14. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

15. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát tartalmazza.

16. Értesítés középiskolai eredményekről

17. Szakkörök